Polityka ochrony prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1.Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania. danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.revbud.pl (dalej: Serwis).

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest REVBUD Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4a, 87-800 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000972047, NIP: 879-268-76-71, (dalej jako Spółka).

1.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

1.4. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług

dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2.2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania

pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b. promowania przez Administratora produktów lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez

kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter), o ile Użytkownik

wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO);

c. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością

Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich

powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności

Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych

funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne,

jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym

Użytkownikiem Serwisu, a po tym czasie przez okres niezbędny do

zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed

ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata liczone od dnia rozwiązania

umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody

z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych,

którego dokonano przed tym wycofaniem.

4. Informacje o przetwarzaniu

4.1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zosta

ujawnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem,

b. podmiotom współpracującym z Administratorem,

c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne,

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

f. kancelariom prawnym.

4.2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

5.1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych,

– sprostowania danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

usprawiedliwionego interesu administratora,

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

5.2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w

sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

5.3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w

tym do profilowania.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce

prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego

dokumenty nie zostaną ograniczone.

6.2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez

komunikat dostępny w Serwisie.